Adatkezelési tájékoztató

Az általam kezelt személyes adatok tekintetében ezúton tájékoztatom Ügyfeleimet és Partnereimet (a továbbiakban mint „érintettek”) az általuk megadott személyes adatok kezelésének részleteiről. E tájékoztató célja, hogy Önök a személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezelem személyes adataikat.

Adatkezelő megnevezése:
Név: Dr. Barbél Mónika egyéni ügyvéd
Iroda címe: 2131 Göd, Petőfi u. 16.
Nyilvántartási szám: 13-022729 Pest Megyei Ügyvédi Kamara
Honlap: www.drbarbel.hu
E-mail cím: monika@drbarbel.hu
Telefon és fax: +36 27 534 705
Mobil: +36 30 970 6583
(a továbbiakban mint „Adatkezelő”)

Irányadó jogszabályok
- az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete („GDPR”);
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”);
- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
- az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény („Ütv.”);
- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”).

A Honlap adatkezelése

Az Adatkezelő által fenntartott Honlaphoz bárki személyes adatai közlése, valamint kiléte felfedése nélkül hozzáférhet, szabadon és korlátozásmentesen szerezhet információkat a Honlapon tárolt valamennyi tartalomból.
A Honlapon szereplő linkek egy része más által üzemeltetett honlapokra vezethet, azok tartalmáért azonban Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal bármely, ezen információk használatából eredő kár bekövetkezése esetén.

A) Honlapom a Google (Universal) Analytics-et használja, amely a Google Inc. (a továbbiakban: „Google”) internetes elemzési szolgáltatása. Az Analytics olyan módszereket alkalmaz, amelyek lehetővé teszik annak elemzését, hogy miként használta a honlapot az úgynevezett „sütik” használatával, amelyek az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlok. Az Ön weboldal használatáról a süti információt generál és többnyire egy USA-ban található Google szerver részére továbbítja, ahol a továbbiakban tárolják. Az IP-anonimizálási funkció aktiválásával ezen a weboldalon, az IP-cím rövidítésre kerül, az Európai Unió tagországain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban résztvevő más szerződő államokban, a későbbi továbbítása előtt. Csak kivételes esetekben kerül megküldésre a teljes IP-cím az USA-beli Google szerver részére hogy ott lerövidítsék. Az Ön böngészője által a Google Analytics keretén belül továbbított, anonimizált IP-cím nem kapcsolódik más Google-adatokhoz. A Google ezt az információt a weboldal Ön általi használatának értékelésére használja, illetve jelentések összeállításához a weboldalon végzett tevékenységekről, illetve a weboldal tulajdonosa részére nyújtandó további szolgáltatásokhoz a weboldal és az internet használatával kapcsolatosan.
Az egyes munkamenetek és kampányok egy bizonyos idő elteltével befejeződnek. Alapértelmezés szerint a munkamenetek 15 perces inaktivitás után fejeződnek be, a kampányok pedig 14 nap elteltével zárulnak le.
Egy kampány maximális határideje két év. A Google Szolgáltatási Feltételeiről bővebb információt itt találhat: https://www.google.com/analytics/terms/

B) Honlapom a Google AdWords szolgáltatását is használja. A Google AdWords egy online hirdezési program a Google Inc.-től, székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban: „Google”).
A Google AdWord szolgáltatásának részeként a remarketing funkciót is használom. Ez az újracélzási funkció lehetővé teszi, hogy más weboldalak is reklámozásra kerüljenek a Google megjelenítési hálózatán belül (az ún. „Google hirdetések” a Google vagy más weboldalakon), amelyek honlapom használóinak érdeklődési körét tükrözik. Ehhez elemzik a weboldal Ön általi használatát (pl. mely tételeket tekintette meg), hogy az ilyen tételek más weboldalakon is megjeleníthetők legyenek, még azután is, hogy Ön elhagyta a honlapomat. A Google eltárol egy számot a felhasználók böngészőiben, akik bizonyos Google weboldalakat, vagy a Google megjelenítési hálózatába tartozó weboldalakat látogatnak meg. Ez a szám egy süti, amely információkat gyűjt a felhasználó adott weboldalon tett látogatásairól. A szám csupán a webböngésző azonosítására szolgál egy adott számítógépen és személyesen nem kapcsolható Önhöz. Személyes adatok nem kerülnek eltárolásra.
A Google sütiket a kimaradási bővítőmodul letöltésével és telepítésével inaktiválhatja. Használja a következő linket: https://www.google.com/settings/ads/plugin
Bővebb információkért a Google Remarketing-ről és a Google Adatvédelmi Szabályzatáról kérem, látogasson el a következő weboldalra: http://www.google.com/privacy/ads/
A Google AdWord szolgáltatásának részeként az ún. „konverziókövetést” is használjuk. Ha rákattint valamelyik Google hirdetésre, egy süti kerül eltárolásra az Ön eszközén a konverziókövetéshez. E sütik automatikusan törlődnek 30 nap elteltével, nem tartalmaznak személyes információt és személyesen nem köthetők Önhöz. A konverziós sütik által összegyűjtött adatokat a konverziókövetést választó AdWords-ügyfelek konverziós statisztikájára használják.
A böngésző beállításainak módosításával megakadályozhatja, hogy a sütik tárolásra kerüljenek az eszközén. Azonban kérjük, ne feledje, hogy ha a sütiket letiltja, nem fogja tudni használni weboldalunk összes funkcióját.
A Google által küldött személyre szabott hirdetéseket vagy egyéb online hirdetéseket is inaktiválhat (a Google megjelenítési hálózatán belül), ha ellátogat a következő weboldalra: http://www.google.de/settings/ads, majd rákattint az „off” opcióra.
Bővebb információkért az adatvédelmi beállításokról és a Google Adatvédelmi Szabályzatáról kérjük, látogasson el a következő weboldalra: https://policies.google.com/privacy.
A süti preferenciák böngészőn belüli beállításával kapcsolatban a Chrome, Firefox, Internet Explorer és Safari oldalain talál bővebb tájékoztatást.

Kapcsolatfelvétel, a kapcsolatfelvétel során közölt személyes adatok kezelése

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás
Az Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], valamint az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja]
(A 16. életévüket be nem töltött személyek az adatkezeléshez kizárólag a felettük szülői felügyeletet gyakorló személy útján vagy az ő engedélyével járulhatnak hozzá.)
Érintettek köre: Adatkezelővel a kapcsolatot e-mail, telefon vagy a Honlap „Kapcsolat” menüpontjában üzenet elküldésével felvevő természetes személyek
Kezelt személyes adatok: név (család- és utónév), e-mail cím, telefonos elérhetőség, a kapcsolatfelvétel során feltárt egyéb személyes adat, az előadott ügy leírása és miként történő megoldásával kapcsolatos információ, iratok, elektronikus dokumentumok
Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
Adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel megvalósulásáig, vagy az annak folyományként kötött megbízási szerződés teljesítéséig.

Adatfeldolgozók a Honlap tekintetében:

- Port Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 60.)
- Gener-IT Bt. (1149 Budapest, Bartl János u. 9. I/8.)

Az érintett jogai:

a)kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását,
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
g) jogorvoslathoz való jogát. Az érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: „NAIH”) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

Az ügyvédi tevékenységhez kapcsolódó személyes adatok kezelése

Az adatkezelő által végzett szakmai tevékenység: ügyvédi tevékenység ellátása (pl.: ügyfelek képviselete, jogi tanácsadás, okiratszerkesztés)
Adatkezelés célja: ügyfelekkel létrejött megbízási szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, ide értve az ügyfelekkel történő kapcsolattartást és számlázást is
Adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], az Ütv. 28. § (3) bekezdés, a Pmt. 1. § (1) bekezdés e) pontja és 6-7. §-ok, valamint az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja]
Érintettek köre: az Adatkezelő ügyfelei
Kezelt személyes adatok: név, lakcím, tartózkodási hely, anyja neve, születési hely és idő, e-mail cím, telefonszám, állampolgárság, azonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél) száma, lakcímkártya száma, személyi azonosító, adóazonosító, arckép, a kapcsolattartó, képviselő neve, e-mail címe és telefonszáma, ügyfél által előadott tényállás (ideértve az alábbiakat: az előadott ügy leírása és megoldásának módjával kapcsolatos információ, iratok, elektronikus dokumentumok)
Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
Adatkezelés időtartama: a megbízás megszűnését követő öt évig, okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő tíz évig, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított tíz évig [Ütv. 53. § (3) bekezdés]. Számla kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év.

Adatfeldolgozó a számlázás, az adatkezelő könyvelése tekintetében:

- Cs. Nagy Ibolya (2132 Göd, Nyár u. 12.)

Az érintett jogai:

a)kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását,
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
g) jogorvoslathoz való jogát. Az érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: „NAIH”) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

Az érintettek jogai érvényesülésének biztosítása

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít az érintett számára, hogy az érintetti jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az alábbi módok bármelyikén előterjessze: (i) postai úton, (ii) e-mail útján, (iii) telefonon.
Adatkezelő az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti, és tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatja erről az érintettet. A kérelem megtagadásáról Adatkezelő szintén ezen határidőn belül dönt és tájékoztatja az érintettet a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az érintett ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről.
Adatkezelő az érintett kérelmét főszabály szerint e-mail útján teljesíti, ha azonban az érintett postai vagy telefonos elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, Adatkezelő a kérelmet postai vagy telefonos úton teljesíti. Az érintett kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha az érintett személyazonosságát igazolta. Adatkezelő az érintett postai címét vagy telefonszámát semmilyen más célra nem használja fel.
Adatkezelő az érintettek – alább részletezett – kérelmeinek teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel. Arra az esetre azonban, ha az érintettől azonos adatkörre vonatkozó újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést állapítson meg.

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Adatkezelő az érintett kérelmére tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást nyújt részére az alábbi információkról:
I. arról, hogy személyes adatainak kezelése Adatkezelőnél folyamatban van-e;
II. az Adatkezelő nevéről és elérhetőségeiről;
III. az adatfeldolgozásról, a fenti 3.2-3.5. pontokban meghatározott adatfeldolgozók nevéről és elérhetőségeiről;
IV. az érintett Adatkezelő által kezelt személyes adatairól és azok forrásáról;
V. a személyes adatok kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról;
VI. az adatkezelés időtartamáról;
VII. azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
VIII. az adatkezelés következményeiről;
IX. az érintett jogairól;
X. az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.
XI. Adatkezelő az érintett kérelmének hiányában is – e-mail útján – tájékoztatást nyújt az érintettnek az adatkezelésnek e tájékoztatóban foglaltakhoz képest történő lényeges megváltozásáról, a bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Helyesbítéshez való jog:

Adatkezelő az érintett kérésére helyesbíti az érintettre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat.
Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

Törléshez való jog:

Az érintett kérésére Adatkezelő törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
I. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
II. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
III. a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte;
IV. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
V. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
I. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
II. az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
III. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
IV. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

Adathordozhatósághoz való jog:

Adatkezelő az érintett kérésére, az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre vonatkozó, az érintett által megadott személyes adatokat. Adatkezelő továbbá vállalja, hogy ezeket a személyes adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek anélkül továbbíthatja, hogy ezt Adatkezelő akadályozná.

Jogorvoslathoz való jog:

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz panasszal élhet a NAIH-nál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36-1/391-1400), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat az érintett bíróság vagy a NAIH részére kiadja.

Vegyes rendelkezések

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, Adatkezelő – jelen tájékoztatóval azonos követelményeket támasztó – belső szabályzatában, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, azzal, hogy az esetleges változásokról az érintetteket minden adatkezelés tekintetében a Honlapon közzétett közlemény útján tájékoztatja.

Göd, 2018. május 24.

Dr. Barbél Mónika
ügyvéd